Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI TRIAD DRIFT TRIKES CZ & SK O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost TRIAD DRIFT TRIKES CZ & SK, se sídlem U Borku 1, 276 01, Mělník, IČO: 01590715, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem na Mělníku, přijala opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Za účelem dosažení nejvyšší možné ochrany se budeme řídit následujícími zásadami.

Toto prohlášení a následné zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení může být z naší strany kdykoliv měněno, a to zvláště v případě změn v příslušné právní úpravě vztahující se k ochraně osobních údajů, proto ve Vašem vlastním zájmu doporučujeme sledovat na našich webových stránkách eventuální aktualizace tohoto prohlášení.

Při nákupu na našich webových stránkách nám v rámci kupních smluv nebo jiných obchodních vztahů sdělujete své osobní údaje a níže se budete moci seznámit s bližšími informacemi o našem zpracování těchto Vámi poskytnutých údajů.

Upozorňujeme, že své osobní údaje nám sdělovat nemusíte, ovšem pokud nám některé z Vašich osobních údajů, které požadujeme, nesdělíte, budeme Vám moci poskytnut pouze omezené produkty či služby.

Nejprve bychom Vám rádi vysvětlili některé základní pojmy, které Vám pomohou lépe pochopit následující text tohoto Prohlášení.

Osobní údaj

„Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.“

Zvláštní kategorie osobních údajů

„Jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.“

Subjekt údajů

„Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.“

Správce osobních údajů

„Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá.“

Zpracovatel osobních údajů

„Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.“

Zpracování osobních údajů

„Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.“

Jak a k jakému účelu údaje zpracováváme

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě zákonného důvodu dle článku č. 6 GDPR odst. 1. písm b), a to pokud je zpracování nezbytné pro plnění ze smlouvy nebo dle písm. c) pro splnění zákonné povinnosti. Dále také dle písm. a) na základě Vašeho poskytnutého souhlasu se zpracování těchto údajů v případě, kdy oprávněné zájmy (písm. f) dle výše uvedeného ustanovení jako zákonný důvod zpracování nedostačují nebo se jedná o zpracování zvláštní kategorií osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovány pro účely vyřízení objednávek, uzavření kupních smluv, dodání objednaného zboží, reklamačních řízení a pro účely přímého marketingu (viz Obchodní sdělení).

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje poskytnuty a o tomto účelu Vás vždy transparentně informujeme. Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem poskytnutí služeb Správcem na základě Vaší poptávky či naplnění smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů

Jaké údaje zpracováváme

V rámci poskytování našich služeb shromažďujeme následující osobní údaje:

V rámci obchodních vztahů shromažďujeme následující osobní údaje:

  1. oslovení /titul
  2. jméno
  3. příjmení
  4. kontaktní adresa
  5. e-mailová adresa
  6. telefonní číslo (nebo čísla, pokud nám je sdělíte)
  7. údaje o platební kartě (pokud jste ji použili)

Doba uchování osobních údajů

Údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných povinností či ochraně našich práv (zpravidla po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Údaje poskytnuté na základě souhlasu subjektu údajů a zvláštní kategorie osobních údajů budou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu. Pokud využijete své právo být zapomenut nebo odvoláte poskytnutý souhlas, dobou údaje uchovány samozřejmě dobu kratší.

Předávání údajů – další zpracovatele

Správce je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Správce či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům dochází pouze v minimálně míře a všechny zpracovatelské vztahy jsou založeny na smlouvách o zpracování, ve kterých se naši zpracovatelé zaručili přijmout taková opatření, kterými zajistí stejnou míru zabezpečení osobních údajů, jakou poskytuje naše společnost. Informace o společnostech, které pro Správce zpracovávají osobní údaje nebo provádějí marketingové průzkumy, je možné získat na adrese Správce.

Obchodní sdělení, přímý marketing

Dle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a dle úvodního ustanovení č. 47 GDPR je nám umožněno některé Vámi poskytnuté údaje využít k přímému marketingu v rámci našeho již existujícího smluvního vztahu, a to i bez výslovného souhlasu. Tato marketingová sdělení se budou týkat pouze našich obdobných produktů a služeb. Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti dalšímu zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Cookies

Aby naše nabídka byla pro Vás relevantní, využívají naše webové stránky www.inservis.com textové soubory cookies. Slouží k zapamatování Vašich preferencí a úkonů, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference). Tyto údaje pak nemusíte znovu po určitou dobu zadávat. Naše soubory cookies samy o sobě neidentifikují jednotlivého uživatele, identifikují pouze zařízení, které používáte, a to pomocí náhodně generovaného identifikačního kódu. Jako uživatel můžete vypnout či omezit možnost užívání cookies ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všech funkcí, které nabízí naše stránky.

Zabezpečení

Abychom dosáhli té nejvyšší možné míry ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, využíváme určité technologie a administrativní, technická a fyzická opatření. Byla tak z naší strany přijata vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení Vašich údajů, stejně jako byla přijata technická opatření k zabezpečení datových úložišť, úložišť osobních údajů v listinné podobě, pravidelné aktualizace sytému a opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob k údajům. I přesto, že se snažíme maximálně ochránit Vaše osobní údaje před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, úpravou nebo zveřejněním, nikdy není možné zajistit 100% kontrolu. Proto Vás budeme v případě jakýchkoliv incidentů, které dosáhnou určité míry rizika, bezprostředně informovat.

Práva subjektů osobních údajů

Abychom ctili zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů, rádi Vám na níže uvedených kontaktních údajích poskytneme informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.

V první řadě tak máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Toto právo především spočívá v získání potvrzení, že osobní údaje o vás zpracováváme a dále právo na určité informace, jako je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, plánovaná doba jejich zpracování atd.

Pokud to bude ze zákona možné, máte právo změnit nebo provést opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě Vašeho souhlasu, máte právo toto zpracování omezit nebo tento souhlas kdykoliv odvolat. Máte rovněž právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Také máte právo na kopii osobních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání, elektronických rozhodování a subjektů, s nimiž Vaše údaje sdílíme. Informace, které požadujete, se Vám budeme snažit v přiměřené době zpřístupnit. V závislosti na tom, jaké informace budete požadovat, Vám v rozsahu povoleném platnými zákony můžeme účtovat menší poplatek. Za podmínek stanovených právními předpisy máte rovněž právo na přenositelnost osobních údajů

Máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s platnými předpisy, máte právo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

V případě dotazů, stížností, připomínek nebo uplatnění práv subjektů údajů nás kontaktujte  na emailové adrese: info@triaddrifttrikes.cz.

 

 

CENA DOPRAVY

 

Pro doručování zásilek používáme firmu DPD, při objednání zboží si můžete vybrat, zda chcete objednané zboží doručit na adresu nebo na některé výdejní místo DPD. V obou případech je cena dopravy 100 Kč, pokud zvolíte způsob platby dobírkou, bude vám účtována ještě cena této služby ve výši 40 Kč.

 

Pokud zvolíte osobní vyzvednutí na vybrané prodejně s platbou v hotovosti nebo kartou, doprava je zdarma.

 

Bezpečnost plateb je pro nás vždy na prvním místě

 

Pro platby kartou používáme platební bránu PAY PAL.

 

3D Secure označuje soubor bezpečnostních požadavků karetních asociací MasterCard, VISA a American Express. Tyto bezpečnostní standardy jsou také označovány jako MasterCard SecureCode, Verified by VISA a SafeKey a definují dodatečný mechanismus pro ověření držitele platební karty. Současně poskytují držiteli karty i obchodníkovi nesrovnatelně vyšší záruky, než je tomu u plateb neautentizovaných přes 3D Secure. 

 

TOP
WordPress Lightbox